Platforma eSP189

Wstęp do pracy ze szkolną platformą edukacyjną

Pierwsze logowanie
Zmiana danych profilowych
Wysyłanie i odbieranie wiadomości
Lista kontaktów

Podstawa prawna do korzystania ze szkolnej platformy edukacyjnej

Zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Edukacji Narodowej nasza szkoła realizuje program przygotowujący uczniów do życia w dorosłym świecie jaki ich czeka w XXI wieku. Wczesny kontakt w szkole z informatyką powinien przybliżyć uczniom możliwości zastosowań tej dziedziny oraz wzbudzić odpowiednie zainteresowania.

Na podstawie załącznika nr 2 do Podstawy Programowej Kształcenia Ogólnego dla Szkoły Podstawowej informatyka jako dziedzina wiedzy wraz z technologiami, które wspiera, integruje się z niemal wszystkimi innymi dziedzinami i staje się ich nieodłącznym elementem.

W klasach IV-VIII wymagania ogólne stawiane uczniowi to m.in.: programowanie i rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem komputera oraz innych urządzeń cyfrowych; udostępnianie informacji; posługiwanie się komputerem, urządzeniami cyfrowymi i sieciami komputerowymi; rozwijanie kompetencji społecznych, takich jak komunikacja i współpraca w grupie, w tym w środowiskach wirtualnych; udział w projektach zespołowych oraz zarządzanie projektami; przestrzeganie prawa i zasad bezpieczeństwa; respektowanie prywatności informacji i ochrony danych, praw własności intelektualnej, etykiety w komunikacji i norm współżycia społecznego

Wymaga się od ucznia posługiwanie się komputerem, urządzeniami cyfrowymi i sieciami komputerowymi wykorzystując sieć komputerową (szkolną, lub sieć Internet) do wyszukiwania potrzebnych informacji i zasobów edukacyjnych; jako medium komunikacyjne; do pracy w wirtualnym środowisku (na platformie, w chmurze); stosowanie się do sposobów i zasad pracy w wirtualnym środowisku; organizowanie swoich plików w folderach umieszczonych lokalnie lub w sieci; uczestniczenie w zespołowym rozwiązaniu problemu posługując się technologią taką jak: poczta elektroniczna, forum, wirtualne środowisko kształcenia, dedykowany portal edukacyjny.

Uczeń powinien identyfikować się i doceniać korzyści płynące ze współpracy nad wspólnym rozwiązywaniem problemów.